Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2021 – deze keer met videoconferentie

De vergadering wordt gehouden op  zaterdag 16 januari 2021 en begint om 14.00 uur.. Omdat het niet mogelijk is om op locatie te vergaderen, wordt deze vergadering met een videoconferentie gehouden. Begin januari ontvangen de RV-leden een verdere toelichting over deze vergadering.
De “Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid” bepaalt voor deze vergadering het volgende:
– Alle voorstellen die in de vergadering ter besluitvorming worden voorgelegd, worden vooraf aan alle leden gestuurd.
– Een lid kan op verzoek op afstand via videobellen en/of telefonisch aan de vergadering deelnemen en zijn/haar stem uitbrengen.
– Een lid kan ook vooraf zijn stem uitbrengen en vragen stellen, die tijdens de vergadering verplicht moeten worden behandeld.

De agenda van deze vergadering:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 18 januari 2020
4. In Memoriam
5. Jaarverslag 2020
6. Financiën 2020 (realisatie)
7. Verenigingsbeleid 2021
8. Financiën 2021 (begroting)
9. Rondvraag
10. Sluiting