Algemene Ledenvergadering zaterdag 22 januari

Update 13 januari 2022

Op zaterdagmiddag 22 januari 2022 staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) / Jaarvergadering 2022 gepland. Deze vergadering kan door de coronabeperkingen niet op de sociëteit worden gehouden. Net zoals vorig jaar is het mogelijk om via een Teams-meeting (videovergadering) op afstand deel te nemen aan de vergadering. De ALV begint om 14.00 uur.
Leden van de Reünistenvereniging zijn uitgenodigd voor deze ALV en kunnen zich voor deelname aanmelden door een e-mail te sturen aan bestuur@virgielreunist.nl

De agenda van deze ALV:

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling notulen ALV 16 januari 2021
  3. In Memoriam
  4. Décharge en benoeming lid controlecommissie
  5. Jaarverslag 2021
  6. Financiën 2021 (realisatie)
  7. Verenigingsbeleid 2022
  8. Financiën 2022 (begroting)
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De “Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid” biedt in deze corona-tijden het juridisch kader  voor deze ALV.

Je kan voorafgaand aan de vergadering per e-mail vragen stellen. Deze vragen worden tijdens de vergadering dan beantwoord.
Als je je aanmeldt voor de vergadering, sturen we op 15 januari de vergaderstukken en een instructie hoe je vanaf een laptop, tablet, telefoon kan deelnemen.
Hieronder staan de besluiten die tijdens de ALV in stemming worden gebracht (dit is wettelijk verplicht). Je mag vooraf je stem per e-mail uitbrengen (dit is ook een wettelijk verplichte mogelijkheid).

Door de vergadering te nemen besluiten:
Agendapunt 2:
Besluit vaststelling notulen ALV 16 januari 2021.
Agendapunt 4: Besluit onder dankzegging décharge te verlenen aan Ton van den Berg als lid van de controlecommissie, en Paul Balvers te benoemen tot lid van de controlecommissie.
Agendapunt 5-6: Besluit tot de vaststelling van de jaarrekening en balans conform de gepresenteerde rapportage; besluit décharge te verlenen aan het bestuur over het gevoerde algemene en financiële beleid; besluit onder dankzegging décharge te verlenen aan de controlecommissie voor haar werkzaamheden betreffende het boekjaar 2021, en de controlecommissie te verzoeken haar werkzaamheden te continueren.
Agendapunt 7-8:
(1) Besluit tot de vaststelling van het algemeen beleid, het financiëel beleid en de begroting 2022 met de bedragen zoals in de vergadering vastgesteld; besluit tot vaststelling van de contributie 2022 per incasso te voldoen (€ 0,10 voor leden in de eerste 2 jaar na Virgiel-lidmaatschap of zo lang de studie nog voortduurt, € 17,50 voor alle overige leden), besluit tot het vaststelling van het bedrag voor deelname aan de reünie: € 30 voor RV-leden en € 60 voor oud-Virgilianen en partners;
(2) Besluit geven van een contributiekorting en activering bedrag uit eigen vermogen;
(3) Besluit tot het houden van de volgende ALV / Jaarvergadering in januari 2023 en het bestuur te machtigen om te besluiten deze vergadering en eventuele andere vergaderingen digitaal te houden indien de actuele omstandigheden dit noodzakelijk maken.