Statuten

Artikel 1 – Naam en zetel

1.      Naam

De vereniging draagt de naam: Reunistenvereniging Sanctus Virgilius.

2.      Plaats van vestiging

De vereniging is statutair gevestigd in de gemeente Delft.

Artikel 2 – Doel

1.      Doel

De vereniging heeft ten doel:

 1. het bevorderen van het contact tussen haar leden;
 2. het bevorderen van het contact tussen leden en oud-leden van de vereniging: Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Virgilius, gevestigd te Delft, adres: Oude Delft 57, 2611 BC Delft, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40397130, hierna verder te noemen: “KSVSV”;
 3. het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de positie van alumni en studenten in de maatschappij;
 4. het steunen van natuurlijke en rechtspersonen die zich ten doel stellen een algemeen maatschappelijk belang te dienen, dat aan deze doelstellingen is gerelateerd;
 5. en voorts al hetgeen daartoe in de ruimste zin behoort.

2.      Middelen

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. bij voorkeur jaarlijks een reünie van haar leden te organiseren;
 2. het doen van uitkeringen conform artikel 6 lid 2;
 3. alle wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3 – Lidmaatschap

1.      Leden

Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de status hebben van oud-lid van KSVSV.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.

2.      Aanmelding en toelating als lid

Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

3.      Ledenregister

De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen, adressen en e-mailadressen van alle leden zijn opgenomen.

4.      Schorsing

Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden worden geschorst als het lid bij herhaling zijn lidmaatschapsverplichtingen niet nakomt of door handelingen of gedrag de belangen van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen.

5.      Beroep op de algemene vergadering

Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en het beroep blijft het lid geschorst.

Artikel 4 – Einde lidmaatschap

1.      Einde

Het lidmaatschap eindigt door:

 1. het overlijden van het lid;
 2. opzegging door het lid;
 3. opzegging namens de vereniging;
 4. ontzetting.

2.      Opzegging door het lid

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand.

De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen – eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.

Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit waardoor de financiële verplichtingen van de leden worden verzwaard, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.

Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is meegedeeld. In dat geval blijft hij de oorspronkelijk voor dat jaar vastgestelde contributie verschuldigd.

3.      Opzegging namens de vereniging

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging.

Opzegging is mogelijk:

 1. als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap,
 2. als een lid – ondanks zorgvuldige aanmaning – zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Bij het opzeggingsbesluit wordt tevens de datum van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft  verschuldigd.

4.      Ontzetting

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting.

Ontzetting is mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.

De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.

5.      Beroep op algemene vergadering

Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 5 – Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. contributies;
 2. subsidies;
 3. sponsorgelden;
 4. verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking;
 5. inkomsten uit activiteiten van de vereniging en haar vermogen, en
 6. overige baten.

Artikel 6 – Financiën

 1. De vereniging dient te streven naar een zogenaamde “Algemene Reservering” in vrije liquide middelen van tenminste vijfenzeventig procent (75%) van de jaarlijkse uitgaven. Deze reservering wordt uitsluitend gebruikt ter dekking van een negatief exploitatieresultaat door het afwaarderen van de waarde van deze reservering.
 2. Het saldo van het vermogen in liquide middelen minus de “Algemene Reservering” wordt aan het eind van elk boekjaar toegevoegd aan een reserveringspost genaamd: “Fondsreservering”.

De Fondsreservering kan uitsluitend worden gebruikt:

 1. voor het doen van uitkeringen aan de stichting: Stichting Reunistenfonds Sanctus Virgilius, gevestigd te Delft, adres: Spoorsingel 2, 2613 BD Delft, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41145738, hierna verder te noemen: SRSV; en/of
 2. voor het doen van uitkeringen aan de stichting: Stichting TOP-Virgiliaan, gevestigd te Delft, adres Spoorsingel 2, 2613 BD Delft, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58489584, hierna verder te noemen: STV; en/of
 3. voor het doen van uitkeringen aan KSVSV; en/of
 4. ter dekking van een negatief exploitatieresultaat indien de Algemene Reservering hiervoor niet voldoende dekking geeft, door het afwaarderen van de waarde van deze reservering.

Artikel 7 – Contributie van de leden

1.      Vaststelling

De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

De leden zijn verplicht een opdracht tot automatische betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken. Het bestuur is bevoegd om hiervan ontheffing te verlenen.

De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.

2.      Ontheffing

Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of ten dele ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.

3.      Automatische betaling

De algemene vergadering kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in gedeelten kan worden betaald, onder voorwaarde dat het lid daarvoor dan opdracht geeft tot automatische betaling.

Artikel 8 – Bestuur

1.      Aantal bestuursleden

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie personen.

De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

Als het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven minimum is gedaald oefenen de overgebleven leden – in afwachting van de vervulling van de vacatures – de taken van het bestuur uit.

Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig mogelijk in de vacatures kan voorzien.

2.      Benoeming bestuursleden

De algemene vergadering benoemt de bestuursleden.

Deze benoeming geschiedt uit de leden van de vereniging.

3.      Voordracht bestuursbenoeming

De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een voordracht.

Het bestuur is bevoegd een voordracht op te maken.

Er mag ook een voordracht worden opgemaakt door tenminste tien (10) stemgerechtigde leden.

De voordracht van het bestuur en/of de voordracht van tenminste tien (10) stemgerechtigde leden wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering meegedeeld.

De voordracht is niet bindend.

4.      Zittingsperiode

De bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd.

Artikel 9 – Einde bestuurslidmaatschap; schorsing

1.      Einde bestuurslidmaatschap

Een bestuurslidmaatschap eindigt:

 • door aftreden op eigen verzoek;
 • door het einde van het lidmaatschap van de vereniging;
 • door overlijden of onder curatelestelling;
 • wanneer een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld wegens geestelijke stoornis;
 • door ontslag krachtens een besluit van de algemene vergadering;
 • wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;
 • een en ander met in achtneming van het hierna bepaalde.

2.      Schorsing door de algemene vergadering

Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst.

De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de algemene vergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd.

Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.

Artikel 10 – Bestuursfuncties; bestuursvergadering

1.      Samenstelling bestuur

Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Zij worden door de algemene vergadering in functie benoemd.

De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.

Voor elk van hen kan het bestuur uit zijn midden een vervanger aanwijzen, die ingeval van ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als vervanger is aangewezen.

2.      Vergaderingen van het bestuur

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter, de secretaris of twee andere leden van het bestuur dat nodig vinden. Aan de vergadering gaat een door de secretaris te verzorgen schriftelijke uitnodiging vooraf, met een agenda van de te behandelen onderwerpen, zo nodig met aanvullende toelichting en stukken.

De secretaris of een andere door het bestuur aangewezen persoon maakt notulen van het verhandelde, die door de voorzitter en een ander op de vergadering aanwezig bestuurslid worden ondertekend.

Artikel 11 – Bestuurstaak

1.      Taak

Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging.

2.      Bestuursbevoegdheid

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

 1. Financiële bepaling

De bestuurders genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuurders kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. De door bestuurders gemaakte onkosten worden vergoed.

Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurder aan of ten behoeve van de vereniging, behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuurders. Hetzelfde geldt als de bestuurder bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.

Artikel 12 – Vertegenwoordiging

1.      Statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vereniging wordt vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

2.      Bijhouding inschrijving handelsregister

De secretaris zorgt voor de bijhouding van de inschrijving in het handelsregister.

3.      Vertegenwoordiging krachtens volmacht

Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuursleden kan/kunnen volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden of derden, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 13 – Verslaggeving en Verantwoording

1.      Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2.      Boekhouding

Het bestuur draagt zorg voor de bijhouding en verantwoording van de financiën van de vereniging, zodanig dat de rechten en plichten van de vereniging steeds kunnen worden gekend. Het bestuur zorgt voor een overzicht van ontvangsten en uitgaven in een verenigingsjaar en een overzicht van haar bezittingen en schulden aan het begin en het einde van dat jaar, samen te noemen de jaarstukken.

Het bestuur moet de financiële bescheiden ten minste zeven jaar bewaren.

3.      Jaarstukken. Controlecommissie

Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Wordt over de getrouwheid van deze stukken niet overgelegd een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene vergadering te benoemen controlecommissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht kan zij zich laten bijstaan door een extern deskundige.

De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.

Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering wordt het voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door haar daarmee afgelegde rekening en verantwoording.

Artikel 14 – De algemene vergadering

1.      Bevoegdheid

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.      Vergadering

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.

Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft doen uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.

3.      Jaarvergadering

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 1. het verslag van het bestuur over het afgelopen jaar;
 2. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen jaar;
 3. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;
 4. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe verenigingsjaar;
 5. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan; en
 6. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

4.      Begroting

Uiterlijk een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar, legt het bestuur de begroting voor het komende verenigingsjaar ter inzage van de leden.

Artikel 15 – Oproeping tot de vergadering

1.      Wijze van oproeping

De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van een publicatie op de website van de vereniging en een schriftelijke bericht aan de (mail)adressen van de leden volgens het ledenregister.

2.      Termijn van oproeping

De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.

3.      Inhoud

Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.

 1. Schriftelijk bericht, schriftelijke verklaring

         Onder een schriftelijke verklaring of een schriftelijk bericht aan een lid wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres van het betreffende lid zoals dit door het lid aan het bestuur is meegedeeld.

Onder een schriftelijke verklaring of een schriftelijk bericht aan het bestuur wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders en leden bekend heeft gemaakt.

Artikel 16 – Toegang en stemrecht

1.      Toegang

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van het bestuur en van de vereniging. De vergadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten. Geschorste leden hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar het beroep als bedoeld in artikel 3 lid 6 en artikel 4 lid 5 aan de orde is.

2.      Stemrecht

Ieder lid van de vereniging heeft één stem.

Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

3.      Stemmen bij volmacht

Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid geen volmacht geven namens hem te stemmen.

Artikel 17 – Besluitvorming door de algemene vergadering

1.      Volstrekte meerderheid

Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald wordt een besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal.

Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.

2.      Vaststelling stemresultaat

Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.      Verkiezing van personen

Mocht bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.

Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

4.      Staking bij stemming over andere onderwerpen

Als de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van personen, is het voorstel verworpen.

5.      Wijze van stemmen

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten stembriefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.

6.      Besluiten buiten vergadering

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

7.      Besluit over niet aangekondigde onderwerpen

Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen – mits met algemene stemmen – geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd.

Artikel 18 – Leiding van de vergadering; notulen

1.      Leiding

De vergaderingen van de leden worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als voorzitter van de vergadering.

Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2.      Notulen

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening worden vastgesteld.

Artikel 19 – Statutenwijziging; juridische fusie; juridische splitsing

1.      Aankondiging

De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.

2.      Voorstel

Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen en publiceren op de website van de vereniging of een andere website waarvan het adres aan de leden bekend wordt gemaakt. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3.      Bijzondere meerderheid en quorumvereiste

Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

4.      Uitvoering

Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.

Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.

5.      Juridische fusie; juridische splitsing

Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing.

Artikel 20 – Ontbinding

1.      Ontbindingsbesluit

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.

Een eventueel batig liquidatiesaldo dient te worden uitgekeerd aan SRSV, STV, KSVSV of, indien deze rechtspersonen niet langer bestaan, aan een rechtspersoon die een vergelijkbaar maatschappelijk belang dient.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo conform het bovenstaande vastgesteld.

Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister.

De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaar nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.

2.      Andere oorzaak

De vereniging wordt bovendien ontbonden:

–        door insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;

–        door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Artikel 21 – Vereffening

1.      Vereffenaars

Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.

2.      Vereniging in liquidatie

Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie.

De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan de naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

3.      Bestemming vereffeningssaldo

Een batig saldo na vereffening dient te worden uitgekeerd aan SRSV, STV, KSVSV of, indien deze rechtspersonen niet langer bestaan, aan een rechtspersoon die een vergelijkbaar maatschappelijk belang dient.

Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij gebreke daarvan, door de vereffenaar(s) conform het bovestaande.

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.

De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.

Artikel 22 – Huishoudelijk reglement

1.      Vaststelling

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2.      Inhoud

Het huishoudelijk reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.